Lepšie služby e-Governmentu

Názov projektu:
Lepšie riešenia eGovernmentu v SR
Názov a sídlo príjimateľa:
Slovensko.Digital, Staré grunty 18, 841 04 Bratislava
Miesto realizácie projektu:
celé územie SR
Výška poskytnutého NFP:
292 992,00 €
Opis projektu:

Slovensko.Digital si od svojho vzniku v roku 2015 kladie za cieľ zvyšovanie kvality služieb slovenského eGovernmentu. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom niekoľkých druhov aktivít. Najdôležitejšou z nášho pohľadu je set aktivít zameraný na skvalitňovaniu práce verejnej správy. Projektom chceme podporiť práve túto časť našich aktivít.

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu efektívnosti verejnej správy cez skvalitnenie informatizácie verejnej správy.

Hlavnou aktivitou projektu je Podpora tvorby verejných politík pre oblasť informatizácie verejnej správy. Detailné aktivity sú:

  1. Odborné návrhy - príprava a prezentácia odborných návrhov riešení pre skvalitnenie prínosu elektronizácie verejnej správy pre konečného užívateľa - občana a podnikateľa
  2. Pripomienkovanie materiálov a legislatívy verejnej správy týkajúcich sa eGovernmentu
  3. Pracovné skupiny - Zapojenie do činnosti pracovných skupín týkajúcich sa problematiky eGovernmentu
  4. Hodnotenie eGovernmentu - Monitorovanie a hodnotenie stavu a zmien eGovernmentu, najmä v oblastiach pokrývaných pracovnými skupinami a odbornými návrhmi, ktoré prinášame.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.